Фондация

"Северозападен институт за младежки политики"

Младежки информационно-консултантски център- Монтана

Основната цел на проекта е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Монтана за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги.

МИКЦ създаде  среда, подкрепяща младите и oсигуряваща им условия за личностно развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Монтана.

МИКЦ Монтана извърши предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни публични събития и кампании за свободното време на младежите.

Бяха предоставени информационни услуги на над 3500 младежи, консултирани около 800 души, проведени 10 броя обучения, с включени в тях 200 младежи, предоставени мобилни услуги на  1075 млади хора от малките населени места, отдалечените, труднодостъпни и селски райони и включени 500 младежи в публични събития и кампании за свободното време. Проектът предвижда участие да вземат и младежи в неравностойно положение, а за осъществяване на дейностите ще бъдат включени и доброволци.